Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

Statut udruženja

На основу чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/09) на Oснивачкој скупштини Удружења пружалаца рачуноводствених услуга, одржаној 18.12.2009. године, усвојен је следећи

С Т А Т У Т

Удружења пружалаца рачуноводствених услуга

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење пружалаца рачуноводствених услуга је добровољно, невладино и непрофитно струковно удружење (у даљем тексту: Удружење), добровољно удружених ентитета - привредних друштава и предузетника регистрованих за пружање рачуноводствених услуга (у даљем тексту: ентитет), основано на неодређено време ради остваривања циљева у области рачуноводства, финансија и консалтинга.

Члан 2.

Назив Удружења је: "Удружење пружалаца рачуноводствених услуга".

Члан 3.

Седиште Удружења је у Београду, Његошева 19.

Члан 4.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Печат Удружења је округао пречника 2,5 цм, с текстом исписаним ћирилицом по ободу: "Удружење пружалаца рачуноводствених услуга", а у средини: "Београд".

Знак Удружења је на округлом пољу у које је уцртан рачунар на коме је уписан број „2005", на монитору је уцртана књиговодствена картица, а по ободу округлог поља налази се ћирилицом уписан текст "Удружење пружалаца рачуноводствених услуга Србије".

Члан 6.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.

II. ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 7.

Циљеви Удружења су:

1.      организација ентитета у складу са професионалним и етичким стандардима и стандардима контроле квалитета при пружању рачуноводствених и других консалтинг услуга, у циљу спречавања рада у зони "сиве економије";

2.      стварање услова за рад и оптималан економски положај предузећа и предузетника за рачуноводство, по угледу на развијену праксу земаља Европе и света;

3.      усавршавање чланова по Међународним стандардима едукације - IES, прилагођене националним потребама професионалних рачуновођа запослених у јавној пракси у Србији;

4.      оптимизовање квалитета финансијског извештавања, у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође и  захтевима међународних регулаторних тела;

5.      усклађивање интереса чланова Удружења, пословно повезивање и благовремено информисање;

6.      организовање пружања професионално-стручне помоћи члановима ради стандардизације пружања услуга;

7.      успостављање сарадње са органима и организацијама ради унапређивања система рада у јавној пракси на свим нивоима;

8.      покретање иницијативе за доношење и измену закона и других прописа у вези са пружањем рачуноводствених услуга на тржишту;

9.      иницирање предлога код надлежних органа за увођење инструмената професионалне заштите у циљу онемогућавања пружања рачуноводствених услуга у зони "сиве економије";

10.  одређивање мера у вези са пружањем рачуноводствених услуга на тржишту и утврђивање јединствених цена;

11.  успостављање система осигурања од одговорности за штету која може наступити пружањем рачуноводствених услуга;

12.  заједнички наступ у циљу обезбеђивања посебних погодности код набавке опреме и кредитирања ентитета пружалаца рачуноводствених услуга;

13.  заштита интереса ентитета и професионалних рачуновођа у јавној пракси запослених код њих;

14.  пружање правовремених и квалитетних информација члановима ради стицања поверења потенцијалних комитената и њиховог међусобног повезивања (организовање берзе понуде и тражње услуга);

15.  организовање промотивних активности за потребе чланова Удружења;

16.  утврђивање критеријума за рад постојећих и оснивање нових ентитета, пружаоца рачуноводствених услуга;

17.  неговање добрих пословних обичаја у складу са кључним начелима и принципима IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође.

Члан 8.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

-        сарађује са националном професионалном струковном рачуноводственом организацијом чланом Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и усаглашава своју развојну политику и програм рада са овом организацијом и користи њену професионалну стручну литературу, у функцији континуиране едукације професионалних рачуновођа запослених код чланова Удружења;

-        сарађује са економским факултетитима и другим факултетима економског усмерења и другим стручним и научним организацијама у земљи и иностарнству, као и са државним органима и организацијама у циљу решавања кључних питања рада чланова Удружења;

-        организује трибине, односно јавне расправе у сарадњи са националном професионалном струковном рачуноводственом организацијом чланом Међународне федерације рачуновођа (IFAC) из области рачуноводства и финансија;

-        заједнички наступа са националном професионалном струковном рачуноводственом организацијом чланом Међународне федерације рачуновођа (IFAC) ради остваривања статуса струке.

III. ЧЛАНСТВО

Члан 9.

Чланови Удружења могу бити ентитети (привредна друштва и предузетници) регистровани за пружање услуга из области рачуноводства, финасија и консалтинга, заинтересована за развој и унапређење професионалне праксе у овој области а који добровољно приступе у чланство и прихвате циљеве Удружења и Статут.

Члан 10.

Захтев за пријем у чланство подноси се на посебном обрасцу - приступници, а одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор Удружења.

Даном доношења одлуке о пријему у чланство стиче се статус члана Удружења.

Чланови Удружења остварују чланска права преко свог овлашћеног представника а који је професионални рачуновођа - носилац одговарајућег професионалног звања у рачуноводству, стеченог по закону, односно националном рачуноводственом образовном стандарду РОС 31.

Члан 11.

Евиденција о члановима Удружења уписује се у матичну књигу евиденције чланства.

У матичну књигу евиденције чланства уносе се подаци из приступнице.

Матична књига евиденције чланства, води се у електронском облику или на други, писани, прикладан начин.

Матична књига евиденције чланства чува се у седишту Удружења.

Члан 12.

Права чланова су:

-        да равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Удружења;

-        учествују у раду органа непосредно и преко органа Удружења;

-        да бирају и буду бирани у органе Удружења;

-        да буду информисани и учествују у активностима Удружења.

Обавезе чланова су:

-        активно учешће, у остваривању циљева Удружења и раду органа Удружења, у складу са овим статутом;

-        да се придржавају у свом професионалном раду закона, овог статута, Кодекса и друге професионалне регулативе;

-        да уредно плаћају чланарину;

-        да обављају и друге послове које им повере органи Удружења.

Чланови Удружења су одговорни за неизвршавање својих чланских обавеза, у складу са овим статутом.

Члан 13.

Чланови плаћају годишњу чланарину.

Одлуком о утврђивању износа годишње чланарине, Извршни одбор утврђује и рокове и начин плаћања.

Члан 14.

Својство члана Удружења, независно од његове воље и воље органа Удружења, престаје у следећим случајевима и то:

-        престанком рада привредног друштва, односно предузетника - члана Удружења;

-        престанком обављања делатности пружања рачуноводствених услуга (промена претежне делатности привредног друштва, односно предузетника - члана Удружења);

-        због неплаћања чланарине.

Члану који није измирио обавезу плаћања чланарине, престаје чланство у Удружењу по аутоматизму, када му престају и сва права и обавезе и то последњег дана рока одређеног за плаћање чланарине за текућу годину, а у случају да рок није одређен, последњег дана у години за коју није плаћена чланарина.

Својство члана Удружења престаје и својевољним иступањем.

Својство члана Удружења престаје и искључењем из чланства.

Својство члана Удружења престаје искључењем, због повреде чланских обавеза предвиђених одредбама овог статута.

Члану против кога се води поступак за искључење из чланства мора се омогућити учешће у поступку.

Поступак се покреће на захтев једног од органа Удружења.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Извршни одбор Удружења.

Против одлуке о искључењу из чланства може се Скупштини Удружења, изјавити жалба, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

Одлука Скупштине Удружења као другостепеног органа је коначна.

IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Органи Удружења су Скупштина, Извршни одбор, Председник Удружења и Надзорни одбор.

1. Скупштина

Члан 16.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину чине сви чланови Удружења док Удружење има до 35 чланова.

Уколико Удружење има више од 35 чланова, Скупштину Удружења сачињава 35 чланова и то:

-        30 чланова се предлаже и бира, из најактивнијих подружница;

-        5 чланова се предлаже и бира из подружнице града Београда.

Одлуком о расписивању и спровођењу избора утврђују се ближа упутства за избор чланова Скупштине и образује се Комисија за спровођење избора.

 

Члан 17.

Скупштина Удружења одлучује о следећем:

1.      усваја Статут, као и измене и допуне Статута Удружења;

2.      верификује избор чланова Скупштине;

3.      утврђује развојну политику и доноси план и програм рада Удружења;

4.      разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски извештај;

5.      одлучује о жалбама на одлуке о искључењу из чланства Удружења, које је донео Извршни одбор;

6.      бира и разрешава чланове и председника Извршног одбора;

  1. бира и разрешава чланове и председника Надзорног одбора;
  2. бира и разрешава Председника Удружења-овлашћено лице за заступање;
  3. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Извршног одбора, Надзорног одбора и председника Удружења;
  4. доноси одлуке о учлањењу у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству у складу са законом;
  5. доноси одлуке о статусним променама и о престанку рада Удружења;
  6. доноси пословник о свом раду.

Члан 18.

Редовна седница скупштина се сазива најмање једанпут годишње.

Седнице скупштине сазива председник Удружења на сопствену иницијативу.

Ванредна седница скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора, као и на иницијативу најмање 2/3 чланова скупштине.

Иницијатива се подноси Председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Ако председник не сазове и не одржи се седница скупштине у року од 30 дана од дана подношења захтева, сазваће је подносиоци захтева, а седницом председава члан скупштине кога одреде чланови Скупштине присутни на ванредној седници.

Скупштина се сазива достављањем писаног позива са предлогом дневног реда  и обавештењем о месту и времену одржавања скупштине.

Члан 19.

Седницама скупштине председава Председник Удружења, као председник Скупштине, а у случају његовог одсуства, члан кога, јавним гласањем, одреде присутни чланови Скупштине на почетку седнице.

Члан 20.

Скупштина пуноправно може одлучивати ако је присутно више од половине укупног броја чланова.

Скупштина одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова.

Чланови Скупштине-предузетници своја права у Скупштини остварују непосредно.

Чланови Скупштине-привредна друштва своја права у Скупштини остварују преко свог заступника или преко овлашћеног лица, с тим што овлашћено лице мора имати потписано писано пуномоћје којом га привредно друштво овлашћује да гласа у скупштини за њега.

Заступници привредних друштава-чланова Скупштине, заступају без пуномоћја из става 4. овог члана.

Одлуке о статусним променама и престанку рада Удружења доносе се двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Члан 21.

Мандат чланова Скупштине траје четири године, уз могућност поновног избора.

2. Извршни одбор

Члан 22.

Извршни одбор има пет чланова.

Чланове и председника Извршног одбора, на предлог Председника Удружења, бира Скупштина из реда истакнутих стручњака из области рачуноводства и пословних финансија који поседују сертификат о стеченом професионалном звању у рачуноводству и важећу лиценцу о професионалној оспособљености, издате од стране професионално струковног удружења које је члан Mеђународне федерације рачуновођа (IFAC).

Сваки члан Извршног одбора укључујући и председника Извршног одбора, може бити опозван, одлуком Скупштине и пре истека мандата ако му истекне важност лиценце о професионалној оспособљености или ако Скупштина утврди да делује супротно интересима Удружења.

Предлог за опозив, са образложењем, може поднети сваки члан Скупштине удружења.

Члан 23.

Извршни одбор:

1.      спроводи одлуке и закључке Скупштине;

2.      припрема и утврђује предлоге одлука које доноси Скупштина;

3.      покреће поступак за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 2/3 чланова Скупштине и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

4.      доноси оперативни програм рада Удружења;

5.      доноси одлуке о набавци основних средстава, укључујући и куповину непокретности;

6.      доноси и друге одлуке везане за материјално-финансијско пословање Удружења у складу са финансијским планом;

7.      одлучује о изгледу и садржају чланске карте и других исправа Удружења;

8.      доноси одлуке о организовању подружница, доноси правилник о раду ових облика унутрашњег организовања чланства и даје сагласност на избор председника подружнице;

9.      доноси општа акта и одлуке о унутрашњој организацији;

10.  доноси одлуке о висини годишње чланарине;

11.  доноси одлуке о искључењу из чланства Удружења, у складу са овим статутом;

12.  одлучује о молбама, представкама, приговорима и сл., осим у случајевима када се молба, представка или приговор односи на питања која спадају у делокруг рада Скупштине Удружења;

13.  доноси одлуке о успостављању професионалне сарадње са другим организацијама, у складу са законом;

14.  образује комисије, одборе и друга радна тела у оквиру делокруга свога рада и доноси правилнике о њиховом раду;

15.  именује и разрешава секретара Удружења;

16.  доноси општи акт и одлуке о додели признања и награда;

17.  доноси пословник о свом раду;

18.  доноси одлуке и општа акта који нису у надлежности Скупштине или других органа и радних тела Удружења и одлучује о другим питањима и обавља и друге активности, које према овом статуту и другим актима Удружења, не спадају у делокруг других органа Удружења.

Члан 24.

Седнице Извршног одбора сазива и седницама председава председник Извршног одбора, а у случају његовог одсуства, члан кога одреде присутни чланови одбора.

Извршни одбор доноси одлуке из свог делокруга, на седницама на којима присуствује више од половине чланова.

Извршни одбор одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова.

Члан 25.

Извршни одбор одговоран је Скупштини Удружења.

Извршни одбор подноси Скупштини годишњи извештај о раду Извршног одбора.

Члан 26.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора.

3. Председник Удружења

Члан 27.

Председник Удружења:

-        заступа Удружење;

-        сазива и председава седницама скупштине Удружења;

-        прати спровођење и извршење одлука и закључака органа у складу са овим статутом;

-        потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина;

-        доноси одлуку о расписивању избора, у складу са одредбама овог статута;

-        даје предлоге за избор и опозив чланова и председника Извршног и Надзорног одбора;

-        формира потребна тела, у свом делокругу рада (одборе, комисије и сл);

-        наредбодавац је за извршење административних и финансијских послова Удружења.

Председник Удружења представља Удружење у земљи и иностранству.

Члан 28.

Председника Удружења, бира Скупштина из реда, чланова Скупштине  Удружења и истакнутих стручњака из области рачуноводства и пословних финансија који поседује сертификат о стеченом професионалном звању у рачуноводству и важећу лиценцу о професионалној оспособљености, издате од стране професионално струковног удружења које је члан Mеђународне федерације рачуновођа (IFAC) и који је оснивач и/или заступник привредног друштва које је члан Удружења или је предузетник-члан Удружења.

Председника Удружења, може бити опозван, одлуком Скупштине и пре истека мандата ако му истекне важност лиценце о професионалној оспособљености ако Скупштина утврди да делује супротно интересима Удружења, или ако престане да буде оснивач или заступник привредног друштва које је члан Удружења или предузетник-члан Удружења.

Предлог за опозив, са образложењем, може поднети сваки члан Скупштине Удружења.

Председник Удружења за свој рад одговоран је Скупштини Удружења.

Члан 29.

Председник Удружења именује се на четири године уз могућност поновног именовања.

4. Надзорни одбор

Члан 30.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове и председника Надзорног одбора, на предлог Председника Удружења, бира Скупштина из реда истакнутих стручњака из области рачуноводства и пословних финансија који поседују сертификат о стеченом професионалном звању у рачуноводству и важећу лиценцу о професионалној оспособљености, издате од стране професионално струковног удружења које је члан Mеђународне федерације рачуновођа (IFAC).

Сваки члан Надзорног одбора укључујући и председника Надзорног одбора, може бити опозван, одлуком Скупштине и пре истека мандата ако му истекне важност лиценце о професионалној оспособљености или ако Скупштина утврди да делује супротно интересима Удружења.

Предлог за опозив, са образложењем, може поднети сваки члан Скупштине.

Члан 31.

Надзорни одбор:

-        врши надзор над законитошћу рада органа и радних тела Удружења;

-        врши надзор на спровођењу статута и других општих аката и одлука Удружења;

-        прати спровођење одлука Скупштине;

-        надзире финансијско-материјално пословање Удружења;

-        доноси пословник о свом раду.

Председник Надзорног одбора сазива седнице Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлучује, на седницама, на којима је присутно више од половине укупног броја чланова.

Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 32.

Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о резултатима надзора.

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 33.

Ради што потпунијег остваривања циљева и задатака и непосреднијег остваривања права и обавеза чланова, у оквиру Удружења делују, по територијалним принципу, као делови Удружења без својства правног лица, подружнице.

Члан 34.

Подружнице се могу организовати на територији општине, више општина, града или округа.

VI. ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 35.

Удружење заступа Председник Удружења у правном промету и има права и дужности финансијског налагодавца.

VII. ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 36.

Рад Удружења је јаван.

Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Члан 37.

Годишњи финансијски извештаји, односно годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима, доставом писаних материјала, на седници скупштине Удружења.

Сваки члан може непосредно преузети извештаје, из става 1. овог члана, у седишту Удружења.

VIII. ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Члан 38.

Административно-техничке и рачуноводствене послове за Удружење обавља и организује секретар.

Обављање административно-техничких и рачуноводствених послова могу се поверити правном или физичком лицу, у зависности од конкретних потреба.

Члан 39.

Секретар Удружења у складу са законом и овим статутом обавља послове:

-        организује спровођење пословне политике Удружења и одлука и закључака органа Удружења, у складу са законом и овим статутом;

-        координира рад органа и радних тела органа Удружења и организационих делова Удружења;

-        организује извршење административних и финансијских послова Удружења;

-        обавља и друге послове у складу са одлукама органа Удружења.

Члан 40.

За секретара Удружења може се поставити лице, које има високу стручну спрему економског усмерења.

Члан 41.

Мандат секретара Удружења траје четири године уз могућност поновног именовања.

Члан 42.

Секретар Удружења за свој рад одговоран је Извршном одбору.

IX. СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 43.

Извори прихода Удружења су:

-        чланарине;

-        добровољних прилога, донација, поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 44.

Од остварених прихода Удружења финансира:

-        активности Удружења на остваривању циљева утврђене овим статутом;

-        рад органа Удружења;

-        обављање администаративно-техничких послова.

Члан 45.

Остваривање прихода и критеријуми за утрошак финансијских средстава, утврђују се финансијским планом Удружења за чије извршење су одговорни Извршни одбор и Председник Удружења.

Финасијске извештаје Удружења усваја Скупштина Удружења на предлог Извршног одбора.

X. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 46.

Удружење престаје са радом, одлуком Скупштине и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења која остане по измирењу свих обавеза, припада професионалној струковној организацији Савезу рачуновођа и ревизора Србије, из Београда, ул. Његошева 19 (мат. број: 07000464).

XI. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 47.

За изванредан допринос на остваривању циљева, задатака и програма Удружење од стране чланова и других лица, Удружење може да додељује признања и награде.

Актом Извршног одбора утврђују се врсте признања и награда.

XII. ПРОМЕНА СТАТУТА И
ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА

Члан 48.

Захтев за измену и допуну статута или доношење новог статута, може поднети 2/3 чланова Скупштине СРРС.

Захтев из става 1. овог члана подноси се, у писаном облику, са конкретним предлозима и образложењем, Извршном одбору који је дужан да у року од 30 дана сазове седницу Извршног одбора, покрене поступак, или захтев, уз образложење, одбије.

Извршни одбор може самоиницијативно покренути поступак за измену и допуну статута, односно предложити, Скупштини, измене и допуне или усвајање новог статута, као и других општих аката које доноси Скупштина.

Остала општа акта Удружења, која нису у надлежности Скупштина, доносе органи Удружења сагласно свом делокругу рада утврђеним овим статутом, а захтев за промену, односно измене и допуне тих општих аката може поднети сваки члан органа који је донео тај општи акт.

Захтев из става 4. овог члана подноси се, у писаном облику, са конкретним предлозима и образложењем, председнику органа који је дужан да у року од 30 дана сазове седницу органа чији је председник, а на којој ће се одлучивати о предложеним изменама и допунама тог општег акта.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 50.

До избора првог сазива чланова Скупштине саглано одредби члана 16. ст. 3. овог статута, Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења.

Члан 51.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Удружења.

 

 

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd