Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

Obrasci

Комплет обазаца финансијских извештаја за 2009.

  Предрачун за комплет обазаца финансијских извештаја за 2009.

 

Потврда о резидентности

ПОР-1 Потврда о резидентности - претходна/е година/е - српско/енглески
ПОР-1 Потврда о резидентности - претходна/е година/е - српско/француски
ПОР-1 Потврда о резидентности - текућа година - српско/енглески
ПОР-1 Потврда о резидентности - текућа година - српско/француски
ПОР-2 Потврда о резидентности - претходна/е година/е - српско/енглески
ПОР-2 Потврда о резидентности - претходна/е година/е - српско/француски
ПОР-2 Потврда о резидентности - текућа година - српско/енглески
ПОР-2 Потврда о резидентности - текућа година - српско/француски

 

Порез на додату вредност

ПППДВ Пореска пријава пореза на додату вредност
ЕППДВ Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност
ЛНПДВ Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права
ЗППО-ПДВ Захтев - Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање
ППО-ПДВ Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (за међународне уговоре)
ИЕПДВ Пријава за измену података за евидентирање обвезника пореза на додату вредност
ПЕПДВ Потврда о извршенoм евидентирању за ПДВ
ЗБПДВ Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ
ПБПДВ Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ
РЕФ 1 Захтев страног обвезника за рефакцију
РЕФ 2 Захтев хуманитарне организације за рефакцију
РЕФ 3 A Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију
РЕФ 4 Захтев страног држављанина за рефакцију
РЕФ 4Е Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију
РЕФ 5 Захтев дипломатског и конзуларног представништва и међународне организације за рефакцију
РФН Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ
ИКПС- ПДВ Изјава купца стана да купује први стан
ПИД ПДВ Претежан извоз добара у иностранство
ПИД ПДВ 1 Претежан извоз добара у иностранство
ИПИД ПДВ Изјава о претежном извозу добара у иностранство у 2004. години
КМ ПДВ Подаци о испорукама и допремању добара обвезника ПДВ
ПИИ Потврда о извршеном извозу
ИИПППДВ Искоришћени износ пореза на промет као претходног ПДВ

 

Обрасци за састављање финансијских извештаја

Обрасци за утврђивање пореза на добит

ПБ 1 Порески биланс обвезника пореза на добит предузећа
ПДП Пореска пријава за аконтационо-коначно утвђивање пореза на добит предузећа
ДК Добит од предмета концесије
ОК Ограничење камате код дуга повезаном лицу
ПК Порески кредит за улагања у основна средства
ПК1 Порески кредит за улагања у основна средства у одређене делатности
СИ Сразмерно стечена имовина спајањем, припајањем или поделом
СУ Сразмерни износ улагања
ИПД Изјава о порезу на добит предузећа из које је исплаћена дивиденда и плаћеном порезу по одбитку на дивиденде
ИПД1 Изјава о порезу на добит предузећа из које је исплаћен удео у добити и плаћеном порезу по одбитку на удео у добити
КПБ Консолидовани порески биланс
Анекс ПБ1 Обрачун пореског кредита
ОА Обрачун амортизације сталних средстава
ПБПЈ Порески биланс
ПБН Порески биланс за друго правно лице које примењује контни план за буџетски систем
ПБН1 Порески биланс обвезника пореза на добит предузећа

Пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници - правна лица

ПДПО Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници - правна лица
ППКД Пореска пријава за обрачун пореза на приходе које по основу капиталних добитака остварује нерезидентни обвезник

Обрасци за предузетнике

ПП ОАК Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе
БУ Биланс успеха за предузетнике
ПБ2 Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
ПК2 Порески кредит за предузетике за улагања у основна средства
ПК3 Порески кредит за предузетике за улагања у основна средства у одређене делатности
СУ1 Сразмерни износ улагања код предузетника
ППДГ1 Пореска пријава за аконтационо-коначно уврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

 

Пореске пријаве за утврђивање пореза на доходак грађана

ППДГ-1 Пореска пријава за аконтационо-коначно уврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
ППДГ-3 Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке
ППДГ-2 Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од непокретности
ППДГ-4 Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку
ППДГ-5 Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана
ППДГ-5 / 2009 Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину

 

Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину

ППИ1 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
ППИ2 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
ППИ3 Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
ППИ4 Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

 

Збирне пореске пријаве

ПП ОПЈ Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде
ПП ОПЈ-1 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде на примања из члана 18. закона изнад неопорезивог износа
ПП ОПЈ-2 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине
ПП ОПЈ-3 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од капитала
ПП ОПЈ-4 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од непокретноси и давања у закуп покретних ствари
ПП ОПЈ-5 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добитке од игара на срећу и на приходе од осигурања лица
ПП ОПЈ-6 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе спортиста и спортских стручњака и на друге приходе
ПП ОПЈ-7 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на друге приходе
ПП ОПЈ-8 Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на друге приходе - примања изнад неопорезивог износа
  Спецификација уз пореску пријаву
ПП ОД Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде / накнаде
ПП ОД-1 Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на накнаде зарада на терет других исплатилаца

 

Пореска пријава коју подноси физичко лице као порески обвезник

ПП ОПО Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника

 

Појединачна пореска пријава

ППП Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода

 

Пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде

М-УН Пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде
М-УНК Пријава о уплати доприноса за више лица по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде исплаћене у ________ години

 

Пријава података за утврђивање стажа осигурања

М-4 Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса
М-4К Пријава података за утврђивање ста‘а осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за ______ годину за осигуранике запослене
М-4/СП Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за _____ годину
М-4К/СП Пријава података за утврђивање ста‘а осигурања, основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за _________ годину за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике и основице осигурања за осигуранике запослене

 

Акцизе

ПП ОАК Пореска пријава о кумулативном - годишњем обрачуну акцизе

Остваривања права на олакшице приликом запошљавања нових радника

1. Запошљавање лица старијих од 45 година

ОПНР-С Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица старијих од 45 година
ОНСЗ Обавештење о заснивању/престанку радног односа лица из члана 45. ст. 1. и 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
ИНСЗ Обавештење о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лица из члана 45. ст. 1. и 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

2. Запошљавање приправника и лица млађих од 30 година

ОПНР-П Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања приправника
ОПНР-М Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица млађих од 30 година
ОНСЗ-П Обавештење о заснивању/престанку радног односа са приправницима
ОНСЗ-М Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима млађим од 30 година
ИНСЗ-П Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за приправнике
ИНСЗ-М Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лица млађа од 30 година

3. Запошљавање лица са инвалидитетом

ОНПР-И Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица са инвалидитетом
ОНСЗ-И Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом
ИНСЗ-И Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лице са инвалидитетом

 

Пријава за евидентирање послодаваца

ЕРП Пријава за евидентирање послодаваца
Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd