Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

O udruženju

Na inicijativu velikog broja profesionalnih računovođa iz javne prakse (vlasnika i zaposlenih entiteta pružaoca računovodstvenih usluga), a na osnovu Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/09) Strukovna komora preduzeća i preduzetnika za računovodstvo transformisana u Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga, registrovano kod nadležnog državnog organa Agencije za privredne registre br. BU 7/2010. Udruženje čine članovi - privredna društva i preduzetnici registrovani za pružanje raču-novodstvenih usluga.

Preduzeća i preduzetnici - entiteti registrovani za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno profesionalne računovođe, zaposlene kod njih, u svakodnevnom radu nailaze na niz prepreka koje otežavaju rad pro-fesionalnih računovođa u javnoj praksi, čije usluge, iako najcenjenije u svetu, u Srbiji su na margini i još uvek bez priznatog statusa zahvaljujući kreiranju loših zakonskih rešenja poput postojećeg zakona o računovodstvu i reviziji po kome pojedina privatna izdavačko-konsalting i revizorska preduzeća olako ostvaruju ogromne profite. Njihov osnivački cilj je maksimizacija profita, a ne uređeno računovodstvo, računovodstvene usluge, računovodstvena profesija i računovodstvene firme, a ponajmanje status profesionalnih računovođa, koje po svaku cenu hoće da sve i što duže drže zavisnim od njihovih usluga i instruktivnih časopisa. Savez računovođa i revizora Srbije, već šestu deceniju, kao profesionalna organizacija - članica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) radi u interesu uređene računovodstvene regulative, računovodstvenih usluga, računovodstvene profesije i u interesu kanalisanja računovodstvenih usluga u legalne tokove privrednog života, usluga koje u današnjim uslovima, više nego ikada, može da pruža svako i bez ikakvih profesionalnih znanja zahvaljujući nedoslednim zakonskim odredbama. Profesionalne računovođe u javnoj praksi, odnosno entiteti pružaoci računovodstvenih usluga imaju, danas više nego ikad, potrebu da se organizuju u Udruženje i deluju zajednički radi vraćanja narušenog statusa računovodstvenoj profesiji, odnosno uloge profesionalnog računovođe. Našoj privredi je danas, više nego ikada, potrebna i organizovana uređena regulativoa i računovodstvena profesija po ugledu na zemlje Evropske unije za čijeg člana Srbija aplicira.

CILJEVI ORGANIZOVANJA

 • organizacija entiteta pružalaca računovodstvenih usluga u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima, standardima kontrole kvaliteta i IFAC-ovim Kodeksom etike za profesionalne računovođe;
 • uređenost pružanja računovodstvenih i drugih konsalting usluga, u skladu sa poznatim globalnim standardima a ne u zoni "sive ekonomije", kako se danas u Srbiji masovno radi;
 • stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski razvoj i održiv položaj preduzeća i preduzetnika za računovodstvo, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i sveta;
 • edukaciju i usavršavanje profesionalnih računovođa članova prema Međunarodnim standardima edukacije, prilagođenim nacionalnim potrebama profesionalnih računovođa u javnoj praksi u Srbiji;
 • optimizovanje kvaliteta finansijskog izveštavanja na osnovama globalnih instrumenata MRS/MSFI i druge profesionalne regulative;
 • usaglašavanje zakonodavne računovodstvene regulative sa globalnim standardima i zahtevima međunarodnih regulatornih tela; kreatora regulative u funkciji standardizacije finansijskog izveštavanja - ključne pretpostavke kvaliteta finansijskih izveštaja;
 • usklađivanje interesa članova Udruženja, poslovno povezivanje i blagovremeno informisanje o svim pitanjima od interesa za entitete pružaoce usluga.
 • organizovano pružanje profesionalno-stručne pomoći članovima Udruženja radi standardizacije i kvaliteta pružanja usluga;
 • uspostavljanje saradnje sa organima i organizacijama radi unapređivanja računovodstvenog sistema i pružanja usluga u javnoj praksi na svim nivoima;
 • pokretanje inicijative za donošenje, usklađivanje i izmenu aktuelnih zakona i drugih propisa u vezi sa računovodstvom i pružanjem računovodstvenih usluga;
 • iniciranje predloga kod nadležnih organa radi kreiranja jasnih zakonskih propisa i uvođenje instrumenata profesionalne zaštite u cilju onemogućavanja pružanja računovodstvenih usluga u zoni "sive ekonomije", danas raširene prakse u Srbiji;
 • donošenje profesionalnih i etičkih pravila u vezi sa pružanjem računovodstvenih usluga i utvrđivanje optimalnih cena usluga;
 • uspostavljanje sistema osiguranja od odgovornosti za štetu koja može nastupiti pružanjem računovodstvenih usluga;
 • zajednički nastup u cilju obezbeđivanja posebnih pogodnosti kod osiguranja, nabavke opreme i kreditiranja entiteta pružalaca računovodstvenih usluga;
 • zaštitu profesionalnih i ekonomskih interesa entiteta i profesionalnih računovođa u javnoj praksi;
 • pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija članovima Udruženja radi sticanja poverenja potencijalnih komitenata i njihovog međusobnog povezivanja (organizovanje berze ponude i tražnje usluga);
 • organizovanje raznih promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
 • utvrđivanje kriterijuma za rad postojećih i osnivanje novih entiteta, pružalaca računovodstvenih usluga;
 • negovanje dobrih poslovnih običaja u skladu sa ključnim principima IFAC-ovog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe;
 • obavljanje i drugih radno-edukativnih aktivnosti od interesa za članove Udruženja.

Dosledna implementacija i primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i druge profesionalne regulative u sistem finansijkog izveštavanja Srbije je ključan preduslov rešavanja uloge i statusa pre svih profesionalnih računovođa u javnoj praksi, odnosno entiteta pružaoca računovodstvenih usluga.

Poštovani članovi, mnoge profesije su rešile svoj status, a profesionalne računovođe u javnoj praksi u Srbiji još uvek nisu, iako je primena računovodstevnih i etičkih standarda propisana Zakonom o računovodstvu i reviziji, ali je praksa primene suprotna njihovoj nameni. To je osnovni razlog nerešenog statusa računovodstvene profesije u Srbiji, posebno entiteta pružalaca računovodstvenih usluga, zbog čega je i osnovano Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga. Osnivanje Udruženja će pospešiti proces rešavanja našeg profesionalnog i ekonomskog statusa u Srbiji. To je i uslov priključenja Srbije naprednoj svetskoj praksi, na čijim principima može nastati transparentno finansijsko izveštavanje i cenjena profesija sa statusom koji odavno imaju u svetu naše kolege i njihove kompanije.

To je cilj za koji se, nažalost, moramo izboriti sami i sprečiti vršenje usluga suprotnih zakonu, profesionalnim i etičkim standardima. To je u našem i interesu svih korisnika računovodstvenih usluga, a time i kvaliteta finansijskih izveštaja.

Molimo privredna društva i preduzetnike koji su već pristupili članstvu Strukovne komore da popune (overe) pristupnicu (koja se može preuzeti sa njeb-sajta: njnjnj.srrs.rs) radi ažuriranja podataka, odnosno da sa ovim obaveštenjem upoznaju i ostale kolege i na taj način i njima omoguće učlanjenje, pošto je to u zajedničkom interesu svih nas, profesionalnih računovođa u javnoj praksi.

Takoće molimo profesionalne računovođe, vlasnike i zaposlene koji žele aktivno učešće u organima Udruženja da to naznače u pristupnici. Naš cilj je ostvarljiv, a vreme njegovog ostvarenja zavisi od naših aktivnosti i implementacije međunarodne profesionalne regulative u Srbiji.

S poštovanjem,

PREDSEDNIK UDRUŽENJA

Miodrag Živković,

ovlašćeni računovođa

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd